ကတ္ထုတ္ေပးျခင္း

ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ ကတ္ထုတ္ေဝလ်က္ရွိသည့္ ဘဏ္မ်ားအား က်ယ္ျပန႔္သည့္ အေတြ႕အႀကဳံ၊ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာရပ္မ်ားႏွင့္အတူ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား လြယ္လြယ္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ေရာင္းဝယ္ႏိုင္စြမ္း၊ လုံၿခဳံမႈေပးႏိုင္စြမ္းမ်ားအျပင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈ အမွတ္တံဆိပ္

JCB’s development of an international payment brand

ႏိုင္ငံတကာ ေငြေပးေခ်မႈအမွတ္တံဆိပ္ JCB ၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္ဆင့္

JCB ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ အာရွတိုက္၏ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္လာခဲ့သ လာခဲ့သည္။ ယခုအခါ ေငြေပးေခ်မႈအပိုင္းတြင္ ကမာၻကိုဦးေဆာင္ေနသည့္ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ တိုးတက္လာခဲ့ပါၿပီ။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

Our worldwide merchant network

ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ကမာၻအႏွံ႔ရွိ ကုန္သည္ကြန္ရက္

ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ မိတ္ဘက္ (Partner) ကြန္ရက္ကို ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးရွိ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားႏွင့္သာမက ေဒသတြင္း ေငြေပးေခ်မႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ပါ ျဖန႔္ၾကတ္ၿပီး အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ပါ မိတ္ဘ္ျပဳေဖာ္ေဆာင္ထားရန္ ႏွစ္ျမႇဳပ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

Customer မ်ား၏ ခိုင္မာေသာ ယုံၾကည္မႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္း

သင့္ Customer မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကို ကြက္တိျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေစမည့္ ကတ္မ်ား

အထူးသီးသန႔္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အထူးလက္ေဆာင္မ်ားကို ရယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ စြဲမက္ဖြယ္ရာ ေငြေပးေခ်မႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ကတ္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ JCB ပိုင္ျဖစ္ေသာ ကတ္အစဥ္တြင္ အေႂကြးဝယ္ကတ္ (Credit Card)၊ ၿမီစားကတ္ (Debit Card) ႏွင့္ ႀကိဳတင္ေပး ကတ္ (Prepaid Card) မ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္ကိုယ္စီရွိေနၾကေသာ Customer တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တမူထူးျခားေကာင္းမြန္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္၊

Credit cards

အေႂကြးဝယ္ကတ္မ်ား

Debit cards

ၿမီစားကတ္မ်ား

Prepaid cards

ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်မႈ ကတ္မ်ား

JCB ကတ္မ်ားကိုၾကည့္ရန္

Improving Customer Service

Customer ဝန္ေဆာင္မႈကို တိုးတက္ေစျခင္း

ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ Customer မ်ားအတြက္ Special Offer မ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ခရီးသြားလာေနစဥ္ Reservation ျပဳလုပ္မႈႏွင့္ အေရးအေပၚအကူအညီမ်ားအတြက္ "JCB Plaza" ကတကိုင္ေဆာင္သူသီးသန႔္ Customer အေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈကဲ့သို႔ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ အစဥ္တစိုက္္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

သုံးစြဲသူမ်ား

နည္းပညာအကူအညီ

ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍Customer မ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားကာကြယ္မႈအျပင္ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို တိုးတက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ Customer မ်ားအဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ အဓိကထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Security

လုံၿခဳံမႈ

အခ်က္အလက္ပမာဏမ်ားစြာကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းဖလွယ္ျခင္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ဤကမာၻႀကီးတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာမႈမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး မိမိတို႔၏Customer မ်ားအား ေခတ္ႏွင့္အညီလိုက္မီေစျခင္း၊ လုံၿခဳံေသာနည္းလမ္းမ်ာ ျဖင့္ အခ်ိန္တိုင္းစိတ္ခ်ႏိုင္ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔ထိပ္တန္းတြင္ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္ [အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ]

Payment Solution

ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္း

နည္းပညာအသစ္အဆန္းမ်ားတြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ Customer မ်ားအား အခ်ိန္တိုအတြင္း အက်ိဳးအရွိဆုံးျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည့္ Product မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု JCB က ယုံၾကည္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္ [အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ]

"JCB Partner Online"
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ အကူအညီ

Operational support "JCB Partner Online"

JCB Partner Online သည္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏မိတ္ဘက္ (Partner) မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားသည့္ ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါသည္။မိတ္ဘက္ (Partner) မ်ားသည္ Website သို႔ Log in ဝင္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို Download ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး Promotion အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ Monthly Report မ်ားႏွင့္အျခားအရာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ (Application) မ်ားကိုေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

JCB Partner Online[အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ]

ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ကမာၻႏွင့္အဝန္း ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား

JCB world report

JCB world report

JCB သည္ JCB အမွတ္တံဆိပ္ကို ကမာၻႏွင့္အဝွမ္းျဖန႔္က်က္ျမႇင့္တင္သြား ရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။World Report သည္ JCB ၏ကမာၻတဝွမ္းတြင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ေျခလွမ္းမ်ားကိုေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္ [အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ]

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအသစ္ျပဳလုပ္ရန္

အဆက္အသြယ္