ခရီးသြားျခင္း

သင့္ JCB ကတ္ျဖင့္ ခရီးသြားျခင္း

သင့္ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္အတြက္ ကြၽန္ုပ္တို႔ဘက္က ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးလိုပါသည္။

Global

JCB PLAZA

JCB PLAZA

JCB PLAZA သည္ ကမာၻအရပ္ရပ္တြင္ ရႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္တာျဖစ္ပါသည္။ JCB PLAZA ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ JCB Merchantမ်ားထံတြင္ Reservation မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင့္ခရီးစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သင့္ဘက္က ေမးလာႏိုင္သည့္ မည္သည့္ေမးခြန္းကိုမဆို ေျဖၾကားေပးျခင္းမ်ားကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

JCB PLAZA Call Center

JCB PLAZA Call Center

သင္ခရီးမထြက္မီ JCB Merchants မ်ားျဖစ္ေသာ Spa ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ဖုန္းျဖင့္ Reservation မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ။ လမ္းခရီးတြင္ သင့္ဘက္က အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာရွိပါက သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚအကူအညီလိုအပ္ပါက ကြၽန္ုပ္တို႔က ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။
*တစ္ေန႔/၂၄နာရီ။ အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ဘာသာႏွင့္သာမက အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ပါ ရရွိႏိုင္ပါၿပီ။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္[အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ]

JCB Car Rental Service

JCB ကားအငွားဝန္ေဆာင္မႈ

JCB သည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တို႔တြင္ Hertz Rent-a-Car ကိုသုံးသည့္ Customer မ်ားအား အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို ဝန္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အလုပ္ခရီးျဖစ္ေစ၊ အပန္းေျဖခရီးျဖစ္ေစ သင့္ခရီးအစီအစဥ္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ ကားေမာ္ဒယ္အသစ္မ်ိဳးစုံကို ကုမၸဏီက စီစဥ္ထားပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

ဂ်ပန္

Welcome to Japan

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ႀကိဳဆိုပါ၏

JCB သည္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသီးသန႔္သုံးရန္ JCB Global Wi-Fi၊ Shopping Discount မ်ားႏွင့္ Smartphone application မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္