ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ

ကြၽန္ုပ္တို႔၏ကုမၸဏီ

ႏွစ္လတ္ စီမံကိန္း "စီမံကိန္း ၂၀၂၀"− အေရးပါမႈ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားျဖည့္ေပးရင္း၊ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရင္းျဖင့္ JCB ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚတင္ေပးမည့္ ကာလအပိုင္းအျခား

အေျခခံနည္းဗ်ဴဟာမ်ား

 • ဝင္ေငြရင္းျမစ္ကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ ခိုင္မာေအာင္လုပ္ရန္

 • စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္း

 • လုပ္ငန္းရင္းျမစ္ကို တြက္ေျခကိုက္ေအာင္၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း အက်ိဳးမ်ားေအာင္ႏွင့္ အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးယူျခင္း

အဖြဲ႕၏ အေျခခံဗ်ဴဟာ

 • ေငြသားမဲ့ ေငြေပးေခ်မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ဝင္ေငြရင္းျမစ္ကို ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္

 • အာရွအေျချပဳ ႏိုင္ငံတကာဝင္ေငြရင္းျမစ္ကို ေတာင့္တင္းခိုင္မာလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္

 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို Customer ၏လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈရႈေထာင့္မွ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စံျပပုံစံမ်ား၊ Product မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္

 • စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးမည့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ နည္းပညာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (အိုင္စီတီ) ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံကို တည္ေဆာက္ယူရန္

 • ေျပာင္းလဲမႈကို မဆိုင္းမတြတုံ႔ျပန္မည့္ ဒူေပနာေပခံေသာ စနစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ယူရန္

Vision

ေသာ့ခ်က္က်ေသာ စာရင္းဇယားမ်ား

JCB ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား

(ယူနစ္− မီလ်ံ)

JCB CARDMEMBERS

JCB ၏ ႏွစ္စဥ္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ပမာဏ

(ယူနစ္မ်ား− US $ billions)

JCB ANNUAL TRANSACTION VOLUME

 • *

  "ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား"တြင္ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ အျခား Product မ်ားပါဝင္သည္။

 • *

  JCB ၏ ႏွစ္စဥ္ တရားဝင္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈပမာဏသည္ ဂ်ပန္ ယန္းအေပၚ မူတည္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္သည္။ ခန႔္မွန္းေျခမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္သည္

 • *

  မတ္လကုန္မွ စတင္သည့္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ Merchants

 • *

  ႏွစ္စဥ္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈပမာဏကို ဧၿပီလမွ မတ္လအထိ တြက္ခ်က္ယူသည္။