အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္

JCB GLOBAL WEBSITEအသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ဤ JCB GLOBAL WEBSITE (ဆိုက္) အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား)တြင္္ ဤဆိုက္အား အသုံးျပဳမႈအေပၚ လႊမ္းမိုးသည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ ဆိုက္အား အသုံးျပဳမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ရႈေပးပါ။

၁။စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား လက္ခံျခင္း

ဤဆိုက္ကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ကန႔္သတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္မရွိ လက္ခံသည္ဟု မွတ္ယူပါမည္။

၂။စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း

JCB သည္ ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းမ်ားမရွိဘဲ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ကို လယ္ဝယ္ထိန္းသိမ္းထားသည္။

၃။ဉာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ား

ဤဆိုက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မဆို၏ မူပိုင္ခြင့္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ ပစၥည္းအမည္မ်ားအပါအဝင္ ဉာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားအားလုံးသည္ JCB သို႔မဟုတ္ JCB ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ျပင္ပကုမၸဏီမ်ား၏ မူပိုင္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ မည္သည့္အခ်က္ကမွ် ဤဆိုက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မဆို၊ JCB ၏ ကုန္ပစၥည္းအမည္မ်ား၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈအမွတ္အသားမ်ား၊ လိုဂိုမ်ား၊ ဒိုမိန္းအမည္မဆိုအား အသုံးျပဳပိုင္ခြင့္ျပဳသည္ဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူျခင္းမျပဳရ။

၄။အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

 1. 1.

  သင္သည္ ဤဆိုက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမဆို ကိုယ္တိုင္အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာDownload လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 2. 2.

  ဤဆိုက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မဆို JCB ၏ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ကို မရရွိဘဲ စီးပြားျဖစ္ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ အသုံးျပဳျခင္း၊ ျဖန႔္ခ်ိျခင္း သို႔မဟုတ္ ပို႔စ္တင္ျခင္းမ်ားမျပဳရပါ။

 3. 3.

  ဤဆိုက္တြင္ တင္ထားသည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မဆို ကူးယူျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္း၊ ဆင္တူယိုးမွားလုပ္ျခင္း၊ ကုဒ္ေျပာင္းျခင္း၊ မူရင္းကုဒ္ကို ထုတ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ခြင့္သေကၤတမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရပါ။

 4. 4.

  ဤဆိုက္ သို႔မဟုတ္ ဆိုက္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဆာဗာမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္ ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳျခင္းမျပဳရ။

၅။လင့္ခ္မ်ား

ဤဆိုက္တြင္ ျပင္ပကုမၸဏီမ်ားက စီမံခန႔္ခြဲသည့္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အျခားဝဘ္ဆိုက္လင့္ခ္မ်ားပါရွိသည္။ အဆိုပါလင့္ခ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားကို အသုံးျပဳမည္ဆိုပါက သင့္တာဝန္သာျဖစ္သည္။ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မဆိုအတြက္ JCB တြင္ တာဝန္မရွိေစရ။

၆။သတင္းအခ်က္အလက္တိက်မွန္ကန္မႈ

JCB သည္ ဤဆိုက္တြင္ တင္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အပ္ဒိတ္လုပ္ေပးသြားႏိုင္ရန္ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနအရ ထိုက္သင့္သလို ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိက်၊ ျပည့္စုံၿပီး အပ္ဒိတ္ျဖစ္သည္ဟု JCB က ကိုယ္စားျပဳမည္ မဟုတ္သလို အာမခံခ်က္လည္း ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

၇။အလုံးစုံစိတ္ခ်ထား၍မရမႈ

သင္သည္ ဤဆိုက္ကို အသုံးျပဳမႈအတြက္ မိမိတာဝန္မိမိယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုက္တြင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူအသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ျပႆနာ၊ ပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ JCB တြင္ တာဝန္မရွိေစရပါ။

၈။ဆိုက္ကို ယာယီဆိုင္းငံ့ထားျခင္းႏွင့္ တင္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲထားျခင္း

JCB သည္ ဆိုက္ လည္ပတ္မႈကို ယာယီဆိုင္းငံ့ သို႔မဟုတ္ ရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသလို ဆိုက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဆိုက္ လည္ပတ္မႈကို ယာယီဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္တန႔္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ JCB တြင္ တာဝန္မရွိေစရပါ။

၉။ေပးရန္တာဝန္ကို ကန႔္သတ္ျခင္း

ဥပေဒက အျပည့္ဝဆုံးအတိုင္းအတာအထိ ခြင့္ျပဳထားခ်က္အရ JCB သည္ သင့္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးအျမတ္ဆုံးရႈံးမႈ၊ စိတ္ေကာင္းေစတနာပ်က္ယြင္းမႈ၊ လုပ္ငန္းဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းမႈ၊ အခ်က္အလက္ဆုံးရႈံးမႈ သို႔မဟုတ္ အစားထိုးကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၍ ဝယ္ယူရမႈမ်ားအပါအဝင္ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေသာ၊ ထူးျခားေသာ၊ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ခတ္ေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ရေသာ မည္သည့္နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမဆိုအတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈရွိလာႏိုင္သည့္ အလားအလာကို JCB သို႔ အသိေပးထားေစကာမူ တာဝန္ယူမႈဆိုင္ရာ သေဘာတရားတစ္ရပ္ရပ္အရ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ JCB တြင္ တာဝန္မရွိေစရ။

၁၀။လႊမ္းမိုးသည့္ဥပေဒႏွင့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

ဤဆိုက္ကို အသုံးျပဳျခင္း၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒက လႊမ္းမိုးရမည္။ ဤဆိုက္ကို အသုံးျပဳမႈမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ မည္သည့္အျငင္းပြားမႈ သို႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္မဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း တိုက်ိဳခ႐ိုင္တရား႐ုံး၏ သီးသန႔္စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဦးအစအျဖစ္ လက္ခံရန္ သင့္ဘက္က သေဘာတူပါသည္။

၁၁။ပယ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း

စည္းကမ္းခ်က္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ တရားဝင္ျခင္းမရွိ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိတရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ပါက အဆိုပါဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ က်န္ရွိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေစဘဲ အျပည့္အဝအက်ိဳးသက္ေရာက္ေနပါမည္။

ဆိုက္ကို ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳျခင္း

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သင့္စက္အတြက္ အႀကံျပဳထားေသာ OS/ဘေရာင္ဇာကို ေပါင္းသုံးပါ။

(As of September 30, 2021)

Device types OS Browser
PC Windows 10 Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Mac OS 10 Safari
Smartphone
(excluding tablets)
Android OS 10,11 Standard smartphone browser
iOS (iPhone) 13,14
 • *

  စမတ္ဖုန္းသုံး၍ အခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာအခါ PC ဗားရွင္းကို ျမင္ရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎သည္ ျပသမႈ မွန္ကန္ျခင္းမရွိႏိုင္ပါ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ လုံးဝမျမင္ရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

 • *

  တက္ဘလက္မ်ားတြင္ PC ဗားရွင္းကို ျမင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပသမႈ မွန္ကန္ျခင္းမရွိႏိုင္ပါ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ လုံးဝမျမင္ရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

 • *

  တစ္ခါတစ္ရံမွာ မ်က္ႏွာျပင္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္မေဖာ္ျပႏိုင္သလို၊ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၎သည္ သင္အသုံးျပဳေနေသာ ဘေရာင္ဇာႏွင့္ OS ႏွစ္ခုေၾကာင့္၊ လုံၿခဳံေရးေဆာ့ဖ္ဝဲေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ (ဝဘ္ဆိုက္ကို ေနာင္မွ သို႔မဟုတ္ အျခားတည္ေနရာမွ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ သင့္စက္၏ ယာယီမွတ္ဉာဏ္ (cache) ကို ရွင္းလင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္စက္ကို ပိတ္ၿပီးျပန္ဖြင့္ျခင္းျဖင့္ ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းေကာင္းေျဖရွင္းႏိုင္သည္။)

 • *

  ပံ့ပိုးေသာ စက္လည္ပတ္စနစ္မ်ားႏွင့္ ဘေရာင္ဇာတိုင္းကို ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ၿပီး ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္အတြက္ ထိုဘေရာင္ဇာ၏ သက္ဆိုင္ရာဝဘ္ဆိုက္ကို ရည္ၫႊန္းပါ။

Plug-in မ်ား

ဤဝဘ္ဆိုက္သည္ ေအာက္ပါ Plug-in မ်ားကို သုံးစြဲပါသည္။ Download မလုပ္ရေသးပါက ေအာက္ရွိ Plug-in ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ပါ။ Plug-in ကို အေၾကာင္းၾကားခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ ေျပာင္းလိုက္ႏိုင္ပါသည္

Adobe Reader Get Adobe Acrobat Reader