စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ဘက္စုံသုံးႏိုင္ေစမည့္
အဆင့္ျမင့္ေငြေပးေခ်မႈနည္း
လမ္းမ်ားကို JCB က
ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

JCB သည္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းပံ့ပိုးသူအျဖစ္ တစ္မဟုတ္ခ်င္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါသည္။ သမား႐ိုးက် ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ားျဖင့္ ကင္းလြတ္ေသာ JCB သည္ ေပၚထြန္းလာသည့္ ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။ JCB သည္ အသိပညာအတတ္ပညာ၊ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ၊ ဘက္စုံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ Customer မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထူးထူးျခားျခားျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။

JCB Partner Online

JCB Partner Online သည္ JCB ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ JCB အင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ မိတ္ဘက္မ်ားအား ေထြျပားစုံလင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည္။

ဤဝဘ္ဆိုက္ကို အျပည့္အဝေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာကို လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စနစ္သည္ Windows 7 ႏွင့္အထက္၊ Browser သည္္ IE 9 ၊ Firefox 23 ၊ Google Chrome 22 ႏွင့္အထက္ရွိရပါမည္။

ပိတ္ရန္

Card Issuing

ကတ္ထုတ္ေပးျခင္း

သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ကြၽန္ုပ္တို႔၏ JCB အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ကူညီေပးပါရေစ။ သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ထူးကဲသာလြန္သည့္ Customer အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ထိေရာက္သည့္ အကူအညီဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ကူညီေပးေနပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

Merchant Acquiring

Merchant Acquiring

JCB ၏ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးကို ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးသို႔ျဖန႔္ၾကက္ႏိုင္ေစရန္္ ကြၽန္ုပ္တို႔အား JCB မန္ဘာစတိုးျဖစ္ရန္ အလားအလာရွိသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မည့္ မိတ္ဘက္ေကာင္း (Partner) မ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

Security & Payment Solution

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္း

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ နည္းလမ္းကို ေပးစြမ္းသည္မွာ JCB ျဖစ္ပါသည္။

လုံၿခဳံေရးအေၾကာင္းေလ့လာရန္ [အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ]

ေငြေပးေခ်မႈ နည္းလမ္းအေၾကာင္းေလ့လာရန္ [အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ]