ကြၽန္ုပ္တို႔အေၾကာင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေပးေခ်မႈအမွတ္တံဆိပ္

JCB သည္ မိမိ၏အမွတ္တံဆိပ္အား တစ္ကမာၻလုံးက လက္ခံေသာ တံဆိပ္ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ကစၿပီး လြတ္လပ္စြာ ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ပါသည္။