သုံးစြဲသူမ်ား

The Value of JCB

JCB သည္ သင့္ေန႔စဥ္ဘဝအေတြ႕အႀကဳံကို တိုးတက္ေစမည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ဘဝကို ပိုမိုျပည့္စုံသာယာေစပါမည္။

Promotions

JCB Customer မ်ားအတြက္ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ Product ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္
အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္ အထူးပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ား။

ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံးကိုၾကည့္ရန္

ခရီးသြားျခင္း

JCB သည္ သင့္ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

JCB PLAZA

JCB PLAZA

JCB PLAZA သည္ ကမာၻအရပ္ရပ္တြင္ ရရွိႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားဝန္ေဆာင္မႈေကာင္တာျဖစ္သည္။ JCB PLAZA ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ JCB Merchant မ်ားထံတြင္ Reservation မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင့္ခရီးစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သင့္ဘက္က ေမးလာႏိုင္သည့္ မည္သည့္ေမးခြန္းကိုမဆို ေျဖၾကားေပးျခင္းမ်ားကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

JCB Car Rental Service

JCB ကားအငွားဝန္ေဆာင္မႈ

JCB သည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တို႔တြင္ Hertz Rent-a-Car ကို သုံးသည့္ Customer မ်ားအား အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို ဝန္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အလုပ္ခရီးျဖစ္ေစ၊ အပန္းေျဖခရီးျဖစ္ေစ သင့္ခရီးအစီအစဥ္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ ကားေမာ္ဒယ္အသစ္မ်ိဳးစုံကို ကုမၸဏီက စီစဥ္ထားပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

JCB ခရီးဝန္ေဆာင္မႈအလုံးစုံကို ၾကည့္ရန္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ႀကိဳဆိုပါ၏

JCB ၏ အကူအညီျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ခရီးထြက္ပါ

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

JCB Platinum Card ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

JCB Platinum Card ကိုင္ေဆာင္သူျဖစ္ရျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ရပ္မွာ ပိုမို၍အထက္တန္းက်စြာ
ဖန္တီးေပးထားသည့္ အထူးသီးသန႔္ Platinum အဆင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူခံစားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

Platinum အဆင့္ဝန္ေဆာင္မႈအားလုံးကိုၾကည့္ရန္

ကတ္အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ

Notice on Card Handling

ကတ္ကိုင္ေဆာင္အသုံးျပဳမႈ သတိေပးခ်က္

သင့္အေႂကြးဝယ္ကတ္ (Credit Card) သည္ သင့္ဘဝအတြက္အေရးႀကီးေသာ လက္တြဲေဖာ္ျဖစ္သည္။ စိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ သင့္ကတ္ကို မသုံးမီ သုံးပုံသုံးနည္းကို ေလ့လာပါ။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

About ATM

ATM အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

JCB ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူျဖစ္သည့္ သင္သည္ ကမာၻႏွင့္အဝွမ္းရွိ ATM စက္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသုံး ေငြေၾကးကို ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

About IC Card

IC ကတ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

IC ထည့္သြင္းထားသည့္ Chip (Integrated Circuit) ပါေသာ ကတ္ကို IC ကတ္ဟုေခၚသည္။ IC ကတ္မ်ားသည္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရ႐ုံသာမက လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္ [အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ]

J/Secure™

J/Secure™

J/Secure™ သည္ JCB ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကို မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္စိစစ္အတည္ျပဳေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္ [အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ]

JCB ကတ္ေလွ်ာက္ရန္

JCB က ဝန္ေဆာင္လာမည့္ အံ့ဖြယ္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရယူရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား။ စိတ္ဝင္စားပါက သင့္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကတ္ရွိပါသည္။