ပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ား

JCB ၏ အေကာင္းဆုံးပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ား

JCB Customer မ်ားအတြက္ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ Product ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ Special Offer မ်ား၊ Discount မ်ားအပါအဝင္ အထူးပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ား။

ကြၽန္ုပ္တို႔၏ အျခား Special Offers မ်ဳိးစုံကို ၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။

JCB Special Offers[အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ]

JAPAN

ANA DUTY FREE SHOP Special Offer Service

ANA အခြန္လြတ္ဆိုင္ Special Offer ဝန္ေဆာင္မႈ

April 1, 2020 - March 31, 2021

လႈပ္ရွားမႈကာလအတြင္း သင္၏ JCB ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ကူပြန္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ANA DUTY FREE SHOP တြင္ တင္ျပပါက အထူး ေလွ်ာ့ေဈး ကမ္းလွမ္းခ်က္တစ္ခု ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာ့ေဈးရရွိႏိုင္ေစရန္ သင့္ JCB ကတ္ႏွင့္ ေငြေပးေခ်ပါ။

JAPAN

Get a discount ticket and a free eco-bag at AEON MALL!

ေလၽွာ့ေဈး
လက္မွတ္တစ္ေစာင္ႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မထိ
ခိုက္ေသာ
အခမဲ့အိတ္ကို
AEON MALL ၌ ရယူပါ။

April 1, 2020 - March 31, 2021

သင့္ JCB ကတ္ႏွင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚရွိ JCB ကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ ကူပြန္တို႔ကို AEON MALL ရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ လႈပ္ရွားမႈေကာင္တာတြင္ ျပသပါက ယန္း ၅၀၀ ေလွ်ာ့ေဈးလက္မွတ္ႏွင့္ Kumamon သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုမထိခိုက္ေစေသာ အိတ္တို႔ကို ရရွိႏိုင္သည္။

JAPAN

Save up to 7% at Japan's major drugstores!

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ေဆးဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ ၇% အထိ ေလွ်ာ့ေဈးရယူပါ။

October 1, 2020 - September 30, 2021

ေအာက္ပါ နာမည္ေက်ာ္ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ေလွ်ာ့ေဈးမ်ားကို ၇% အထိ ရရွိႏိုင္သည္။ ေလွ်ာ့ေဈးႏႈန္းထားမ်ားသည္ ေဆးဆိုင္ေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားသည္။ သင္၏ JCB ကတ္ႏွင့္ ေငြမေပးေခ်မီတြင္ ကူပြန္ကို ေငြစာရင္းကိုင္အား ျပသရမည္။ အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရွိရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို ၾကည့္ပါ။

JAPAN

Exclusive Discount on SKY HOP BUS!

SKY HOP BUS တြင္ သီးသန႔္ေလွ်ာ့ေဈး။

[Tokyo] September 20, 2019 - September 7, 2021
[Kyoto] September 20, 2019 - September 10, 2021

သင္၏ JCB ကတ္ျဖင့္ Tokyo ႏွင့္ Kyoto Sky Hop Bus လက္မွတ္မ်ား ဝယ္ယူၿပီး ယန္း ၅၀၀ ေလွ်ာ့ေဈးရယူပါ။

JAPAN

Save up to 10% at Chitose Outlet Mall Rera

Chitose ေဈးဝယ္ေမာလ္ Rera တြင္ ၁၀% အထိ ေလွ်ာ့ေဈးရယူပါ

October 1, 2020 - September 30, 2021

သင္၏ ဝယ္ယူမႈမ်ားတြင္ ၁၀% အထိ ေဈးေလွ်ာ့ထားေသာ Rera ကူပြန္ ရယူပါ။

JAPAN

Enjoy Okinawa with JCB!

Okinawa ကို JCB ႏွင့္ ခံစားလိုက္ပါ။

July 1, 2020 - June 30, 2021

လႈပ္ရွားမႈကာလတြင္ Okinawa ေဈးဝယ္ေမာလ္ ASHIBINAA ရွိ စုံစမ္းရန္ ေကာင္တာသို႔ သြားၿပီး သင့္ JCB ကတ္ကို ျပသ၍ ကူပြန္စာအုပ္တစ္အုပ္ရယူပါ။

JAPAN

5% Off at MARUI Department Stores!

MARUI ကုန္တိုက္မ်ားတြင္ ၅% ေလွ်ာ့ေဈး ရယူပါ။

July 1, 2020 - June 30, 2021

MARUI တြင္ JCB ျဖင့္ ေဈးဝယ္ၿပီး သင့္ဝယ္ယူမႈအတြက္ ၅% ေလွ်ာ့ေဈးရယူပါ (အခြန္မပါဝင္ပါ)။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက အခြန္ျပန္အမ္းေငြလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။
【ပိုမိုေခြၽတာပါ။】
ဤကမ္းလွမ္းမႈကို MARUI SPARKLING SALE ႏွင့္ အျခားေရာင္းခ်မႈကာလမ်ားအတြင္း ရရွိႏိုင္သည္။

JAPAN

JCB × AEON Hokkaido Special Offer!

JCB × AEON Hokkaido Special Offer!

April 1, 2020 - March 31, 2021

Hokkaido ရွိ AEON ၌ သင္၏ JCB ကတ္ျဖင့္ ေစ်းဝယ္ယူၿပီး ဘားကုဒ္ကို ျပသ၍ သင္သုံးစြဲလိုက္သည့္ (အခြန္မပါဘဲ) ယန္း ၂၀၀၀ တိုင္းအတြက္ ျပန္အမ္းေငြ ယန္း ၂၀၀ ကို ရယူလိုက္ပါ။

JAPAN

Save with JCB at Japan's Biggest Electronics and Home Appliance Stores!

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံးေသာ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းဆိုင္မ်ား၌ JCB ျဖင့္ ေငြသက္သာစြာ ဝယ္ယူလိုက္ပါ။

April 1, 2020 - March 31, 2021

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ အခြန္ကင္းလြတ္အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းဆိုင္မ်ားတြင္ JCB ကို အသုံးျပဳ၍ ၁၀ % အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အျပင္ JCB ၏ အထူးထပ္ေဆာင္း ၅ % ေလွ်ာ့ေစ်းခံစားခြင့္ကို ရယူလိုက္ပါ။

JAPAN

JCB × Takeya Discount Campaign

JCB × Takeya ေလ်ွာ့ေစ်း campaign

January 2, 2020 - June 30, 2021

JCB ကတ္ကို အသုံးျပဳ၍ Takeya တြင္ ေစ်းဝယ္ယူၿပီး ယန္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ အသုံးျပဳကာ အမ်ားဆုံး ေလွ်ာ့ေစ်းအျဖစ္ ယန္း ၁၀, ၀၀၀ အထိ ၁၀% ေလွ်ာ့ေစ်းကို ရယူလိုက္ပါ။