ကတ္မ်ား

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကတ္စာရင္း

Customer မ်ား၏ ႀကိဳတင္ေပးေခ်မႈ၊ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေပးေခ်မႈ၊ ေနာက္မွေပးေခ်မႈကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ေပးေခ်မႈကတ္ (Prepaid Card)၊ ၿမီစားကတ္ (Debit Card) အျပင္ အေႂကြးဝယ္ကတ္ (Credit Card) မ်ားကိုပါ ဝန္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အသစ္အဆန္းကိုသာ လက္ေဆာင္ေပးလိုသူမ်ားအတြက္ လက္ေဆာင္လက္မွတ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။

AyeyarwadyBank Ltd

AyeyarwadyBank Ltd

  • AyeyarwadyBank Ltd Card1

  • AyeyarwadyBank Ltd Card2

  • AyeyarwadyBank Ltd Card3

  • AyeyarwadyBank Ltd Card4

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

Co-operative Bank Ltd

Co-operative Bank Ltd

  • Co-operative Bank Ltd Card1

  • Co-operative Bank Ltd Card2

  • Co-operative Bank Ltd Card3

  • Co-operative Bank Ltd Card4

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္

ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိကတ္ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ ဘဏ္မ်ားစာရင္း

ကမာၻႏွင့္ အဝန္းရွိလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ JCB ကတ္ကို သုံးစြဲေနၾကပါၿပီ

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္ [အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ]