သမိုင္းေၾကာင္း

၁၉၆၀~

၁၉၆၁ Japan Credit Bureau ဂ်ပန္အေႂကြးဝယ္ကတ္ဗ်ဴ႐ို (JCB) ကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္

အိုဆာကာ အေႂကြးဝယ္ကတ္ဗ်ဴ႐ို (OCB) ကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္

JCB စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္

JCBကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္လၾကာၿပီးေနာက္ ISO အဆင့္သတ္မွတ္မူမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးအေႂကြးဝယ္ကတ္ကိုထုတ္ေဝခဲ့သည္။
၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ JCB သည္ ဘဏ္မွ ေငြကို အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ အေႂကြးဝယ္ကတ္ေဘလ္မ်ားကို Customer မ်ားအား ဝန္ေဆာင္သည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ပထမဆုံးပုဂၢလိကကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့သည္။

JCB Didirikan

ပထမဆုံးေသာ JCB အေႂကြးဝယ္ကတ္

၁၉၆၈ JCB ႏွင့္ OCB ပူးေပါင္းခဲ့သည္

၁၉၇၀~

၁၉၇၂ JCB ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူဦးေရ ၁ သန္းအထိရွိလာခဲ့ပါၿပီ
၁၉၇၄ ႏွစ္စဥ္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ပါသည္
၁၉၇၈ JCB ကုမၸဏီလီမိတက္အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းခဲ့ပါသည္

အမွတ္စနစ္ပ႐ိုဂရမ္ကို အေႂကြးဝယ္ကတ္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ပထမဆုံး အမွတ္စနစ္သုံးအေႂကြးဝယ္ကတ္ျဖစ္သည္

JCB ၏ ပြဲဦးထြက္ Joy Joy အမွတ္ခ်ီးျမင့္သည့္ အစီအစဥ္သည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံး၏အာ႐ုံကို ဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကတ္ေပးေခ်မႈအတြက္ အမွတ္တစ္မွတ္ရၿပီး ကတ္ျဖင့္ ယန္း ၁၀,၀၀၀ သုံးစြဲပါကလည္းအမွတ္တစ္မွတ္ရပါမည္။ Customer မ်ားသည္ ၎တို႔၏အေႂကြးဝယ္ကတ္ဘီလ္တြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ေပးေသာ အမွတ္မ်ားကို စုထားၿပီး ဆိုနီ Walkman ကဲ့သို႔ေသာေမတၱာလက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ျပန္လဲ၍ရပါသည္။

Program poin kartu kredit pertama di Jepang

Joy Joy အမွတ္ျဖင့္ေပးေသာ ေမတၱာလက္ေဆာင္ ေၾကာ္ျငာ

၁၉၈၀~

၁၉၈၀ JCB ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီလီမိတက္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္
JCB လက္ေဆာင္လက္မွတ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုစတင္ခဲ့သည္
၁၉၈၁ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္ကို စတင္ထိုးေဖာက္ခဲ့သည္
JCB အင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္ကို တိုက်ိဳတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္

JCB အင္တာေနရွင္နယ္ (အာရွ) ကုမၸဏီလီမိတက္ကို ေဟာင္ေကာင္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္

ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္လာေသာ JCB

ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ခရီးသြားလာသည့္ ဂ်ပန္ခရီးသြားမ်ားလာေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္အေႂကြးဝယ္ကတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ မိမိတို႔၏အမွတ္တံဆိပ္ကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ လက္ခံလာၾကေစရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခစိုက္ အင္တာေနရွင္နယ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ကတ္မ်ားကိုစတင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ JCB သည္ တစ္ကမာၻလုံးလက္သင့္ခံေသာ ဝန္ေဆာင္မူကြန္ရက္ကို တည္ေထာင္ရန္ ပထမဆုံး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈ အမွတ္တံဆိပ္ JCB သည္ အမွတ္တံဆိပ္ကို လြတ္လပ္စြာ ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ မီးရွဴးသန႔္စင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

JCB sebagai merek pembayaran global

1989 ေဟာင္ေကာင္ရွိ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေ သာ ဆိုင္မ်ား၊ JCB ၏ပထမဆုံးႏိုင္ငံရပ္ျခားကုန္သည္

၁၉၈၂ JCB မွ ေ႐ႊကတ္ကို စတင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္
Magnetic Stripe ပါသည့္ ကတ္မ်ားကိုစတင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္
ကတ္ထုတ္ေဝပိုင္ခြင့္ခ်ေပးသည့္ လုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ပါသည္
၁၉၈၃ JCB ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ၅ သန္းအထိရွိလာါသည္
ႏွစ္စဥ္ေရာင္းခ်ရသည့္ တန္ဖိုးမွာ ဂ်ပန္ယန္း ၅၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္လာခဲ့သည္
၁၉၈၄ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ပထမဆုံး ထုတ္ေပးသည့္ JCB ကတ္ကို ေဟာင္ေကာင္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္
၁၉၈၆ ႏွစ္စဥ္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၁ ထရီလီယံေက်ာ္ဖိုးေရာင္းခ်ခဲ့သည္
၁၉၈၇ JCB ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ၁၀ သန္းအထိရွိလာခဲ့သည္
JCB အင္တာေနရွင္နယ္ အေႂကြးဝယ္ကတ္ကုမၸဏီလီမိတက္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္
၁၉၈၈ လက္မွတ္ထိုးေပးစရာ မလိုဘဲ လက္ခံႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးစတင္ခဲ့သည္
JCB အင္တာာေနရွင္နယ္ (ဥေရာပ)လီမိတက္ ကို ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္
၁၉၈၉ JCB ေဈးဝယ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ညစာစားျခင္း လက္မွတ္ကို ထုတ္ေဝခ့ဲသည္
JCB ကတ္မ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္

၁၉၉၀~

၁၉၉၀ JCB PLAZA ဝန္ေဆာင္မူကို (ပဲရစ)တြင္ စတင္ခဲ့သည္
JCB အင္တာေနရွင္နယ္(အီတလီ) S.p.A ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္
JCB အင္တာေနရွင္နယ္ (အိုရွင္းနီးယား)Pty လီမိတက္ကို ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္
JCB အင္တာေနရွင္နယ္ (မိုက္ခ႐ီုနီးရွား)လီမိတက္ကို ဂူအမ္ႏိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္
JCB ကတ္မ်ားကို ယူေကႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္
၁၉၉၁ JCB အင္တာေနရွင္နယ္ အာရွပစိဖိတ္ ပုဂၢလိကလီမိတက္ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္
၁၉၉၃ JCB အင္တာေနရွင္နယ္ (ထိုင္ဝမ္) ကုမၸဏီလီမိတက္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္
ကိုးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ JCB ကတ္မ်ားကို ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္
၁၉၉၄ JCB ကတ္မ်ားကို ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္
၁၉၉၅ ဂ်ပန္ကတ္ကြန္ရက္ကုမၸဏီလီမိတက္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္
JCB ကတ္မ်ားကို ဂ်ာမနီ၊ စင္ကာပူႏွင့္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။
၁၉၉၆ JCB ကတ္မ်ားကို အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလင္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
၁၉၉၇ JCB ကတ္မ်ားကို နယ္သာလန္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။
၁၉၉၉ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ JCB ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ၁ သန္းအထိရွိလာခဲ့သည္
ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ ေက်နပ္မႈမရွိပါက တိုင္ၾကားရလြယ္ေစသည့္ J/Smart™ EMV အပလီေကးရွင္းကိုစတင္ခဲ့ပါသည္
JCB ကတ္မ်ားကို နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္

၂၀၀၀~

၂၀၀၀ American Express ႏွင့္ မိတ္ဘက္ျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္
JCB သည္ ယူနီဗာဆယ္ စတူဒီယို JAPAN ၏ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရးမိတ္ဘက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
JCB ကတ္မ်ားကို မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္
၂၀၀၁ J/Smart™ ကတ္ထုတ္ေဝမူကို စတင္ခဲ့သည္
JCB အင္တာေနရွင္နယ္ (ထိုင္း) ကုမၸဏီလီမိတက္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္
Japan Point Anex Inc. ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္
၂၀၀၄ EMVCo တြင္ ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္မႈကို လက္လႊဲယူခဲ့သည္
ေငြေပးေခ်သူမွန္မမွန္ စစ္ေဆးသည့္ J/Secure™ အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။
၂၀၀၅ လက္ေရာက္ေပးစရာမလိုဘဲ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ QUICPay™ ကို စတင္ခဲ့ပါသည္
JCB ကတ္မ်ားကို ဘာရိန္းႏွင့္ ဘူေဂးရီးယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္
JCB ကတ္မ်ားကိုတ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
BS7799 ေထာက္ခံခ်က္ရၿပီး
၂၀၀၆ Citi Cards Japan, Inc.ကတ္ရယူသည့္ လုပ္ငန္းကို Citi Cards Japan, Inc.ႏွင့္လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
JTBႏွင့္ လက္တြဲၿပီး J&J စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေကာ္ပိုးေရးရွင္း၊ JCB ခရီးသြားကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
Discover Financial Services ႏွင့္ မိတ္ဘက္ျပဳႏိုင္ျခင္း
PCI လုံၿခဳံေရးစံခ်ိန္စံၫႊန္း ေကာင္စီ၊ LLC ကို ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ အျခားတံဆိပ္ ၄ ခုႏွင့္အတူ တည္ေထာင္ျခင္း
JCB ၏ဂ်ပန္ရွိ ေအတီအမ္ကတ္ကြန္ရက္တြင္ UnionPay ကတ္သုံးစြဲမူကို တြင္က်ယ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
၂၀၀၇

JCB Emblem အသစ္ကို ေၾကျငာခဲ့သည္

JCB က ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားကို ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္

Emblem JCB Lama Emblem JCB Baru

JCB ၏ ယခင္ EmblemJCB ၏ Emblem သစ္

JCB Emblem တြင္ ေထာက္ခံမႈ၊ အင္အား၊ မွ်ေဝျခင္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ 'S' အကၡရာကို ၃ ေရာင္ျခယ္ဒီဇိုင္းလုပ္ထားပါသည္။

Support, Strength, dan Sharing

JCB ၏လက္ေရာက္ေပးစရာမလိုေသာ J/Speedy™ေငြေပးေခ်မႈအစီအစဥ္အား ပထမဆုံးအစြံထုတ္ျခင္း

J/Speedy (လက္ရွိ JCB လက္ေရာက္ေပးစရာမလိုျခင္း)

JCB သည္ အနီးဝန္းက်င္ဆက္သြယ္မႈအတြက္ ကမာၻ႔စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီ NFC နည္းပညာႏွင့္ EMV ခ်စ္ပ္နည္းပညာတို႔ကို သုံးၿပီး လက္ေရာက္ေပးစရာမလိုသည့္ J/Speedy ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကိုစတင္ခဲ့ပါသည္

J/Speedy (current JCB Contactless)

၂၀၀၈ JCB ကတ္ကို ယူေအအီးႏိုင္ငံတြင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္
၂၀၀၉ JCB မူရင္းကတ္စီးရီးထုတ္ေဝမႈစတင္ခဲ့သည္
JCB ကတ္ အင္တာေနရွင္နယ္ (ကိုရီးယား) ကုမၸဏီလီမိတက္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ JCB ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူဦးေရ ၅ သန္းရွိလာသည္။

၂၀၁၀~

၂၀၁၀ JCB အင္တာေနရွင္နယ္ စီးပြားေရးအတိုင္ပင္ခံ (ရွန္ဟိုင္း) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
JCB ႏိုင္ငံရပ္ျခားဝယ္ယူမႈမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ခဲ့သည္
ဂ်ပန္တြင္ UnionPay ႏွင့္ Merchant Acquiring လုပ္ငန္းကို စတင္ခ့ဲသည္
၂၀၁၁ JCB ၏ အႏွစ္ ၅၀ ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္
PT. JCB အင္တာေနရွင္နယ္ အင္ဒိုနီးရွားကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္
JCB ကတ္မ်ားကို ဗီယက္နမ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ၁၀ သန္းအထိရွိလာသည္
၂၀၁၂ JCB International do Brasil Representação Comercial Ltda.(current JCB International do Brasil Administradora de Cartões de Pagamento Ltda.) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္
၂၀၁၃ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ 15 သန္းအထိရွိလာသည္
၂၀၁၄ JCB အင္တာေနရွင္နယ္ (ဥေရာပအာရွ) LLC ကို ႐ုရွားတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္
JCB Tottori နည္းလမ္းစင္တာ (JCB EQSe ကုမၸဏီလီမိတက္) ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္
JCB ကတ္ကို လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္
JCB ကတ္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္
၂၀၁၅ JCB ကတ္ကို ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံတြင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္
JCB ကတ္ကို ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္
ဂ်ပန္ျပင္ပတြင္ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ သန္း ၂၀ ေက်ာ္လာခဲ့သည္။

က်ိဳတို JCB PLAZA ဖြင့္ခဲ့သည္

က်ိဳတို JCB PLAZA

က်ိဳတို JCB PLAZA သည္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ ေရာက္လာသည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား JCB ၏ၿပိဳင္စံကင္း ဧည့္ဝန္ေက်ပြန္မႈကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ က်ိဳတိုဘူတာတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ဒုတိယေျမာက္ JCB PLAZA ျဖစ္သည္။

JCB PLAZA Kyoto
JCB PLAZA Kyoto
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္စာသားအျဖစ္ "သင့္အတြက္ ၿပိဳင္စံကင္းျဖစ္သြားေစရမည္" ကို ေၾကညာခဲ့သည္
၂၀၁၆ JCB ကတ္ကို ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္
JCB ကတ္မ်ားကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္
JCB ကတ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္
JCB ကတ္မ်ားကို ဂ်ာမနီတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္
၂၀၁၇ အိနိယတြင္ JCB ကတ္ အင္တာေနရွင္နယ္ (အာရွေတာင္ပိုင္း (SOUTHASIA) Pte. ပုဂၢလိကလီမိတက္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္
၂၀၁၈ JCB ကတ္မ်ားကို ဘရာဇီးတြင္ ထုတ္ေဝခ့ဲသည္
JCB ကတ္မ်ားကို ကေမာၻဒီးယားတြင္ ထုတ္ေဝခ့ဲသည္